Anasayfa

Kamusal mekan tarihi açısından kamusal alan, kentin kavrandığı 2000 yıldan fazla geçmişi ile kadim ve gelişmekte olan bir kavram olmuştur. Antik Yunan (Hellenistik) ve Roma dönemlerinden başlayarak Agora, Forum, Stoa, Odeon, Gymnasion, Hamam, Nympheaeum gibi kamusal alandaki farklı faaliyetleri tanımlayan ve insanların mekandaki etkileşim biçimlerini ifade eden çeşitli terimler kamusal alanları ifade etmenin birer aracı olmuştur. Agora, şehrin kalbinde halkın politik, sosyal, askeri ve dini konuları ele aldığı meydan formunda bir kamusal alan iken forum halkın toplandığı, hukuki, sosyal ve ticari faaliyetlerin yürütüldüğü kentin merkezindeki büyük açık alanlardı. Kamusal alanlar rönesans ile birlikte şehirlerdeki mimari ve planlama reformlarıyla önemli bir değişim geçirmiştir. Örneğin İtalyan şehir devletlerindeki meydanlar, büyük sanatsal ve mimari eserlerin etrafında düzenlenerek kamusal alanlara yeni bir estetik değer katılmış olmuştur. Sanayi Devrimi ile birlikte fabrikalar, ticari merkezler ve sanayi bölgeleri kentlerin karakterini değiştirerek kamusal alanların formunu planlı bir şekilde tasarlanan parklar, caddeler ve meydanlarla genişleterek farklı bir kamusal alan oluşturmuştur. Bu dönemde kamusal alanlar, toplumun ihtiyaçlarına cevap veren işlevsel ve estetik mekanlar olarak yeniden şekillendirilmiştir. 18. Yüzyıl Aydınlanma dönemi başlarında ise kamusal alan, Avrupa’da gelişen tartışma ve eleştiri ortamını destekleyen sosyo-mekansal bir terime dönüşmüştür. Modern sonrası dönemde ise kamusal alan, isimler ve işlevler yeni yaşam ve kullanım biçimlerine dayalı olarak form, işlev ve içerik açısından değişerek yeni bir anlayışa geçilmektedir.

Günümüzde kamusal alan, yaygın bir bozulma süreci ile karşı karşıyadır. Kamusal alan, toplumun tüm bireylerine açık, demokratik tartışma, fikir alışverişi, katılım ve toplumsal düşüncenin platformu önemli bir alan olarak kabul edilir. Ancak çeşitli faktörlerin etkisiyle kentsel kamusal alanlar, mekansal olarak daha kalitesiz, çeşitlilikten yoksun ve özgür tartışmalardan uzaklaşarak giderek daha az demokratik hale gelmektedir. Ayrıca kamusal alanlar, günümüzde sürekli olarak plan değişiklikleriyle nitelikleri değiştirilmekte ve toplumun tümüne yönelik alanlar olmaktan çıkarılmaktadır.

Kamusal alanlar, zaman zaman kültürel çeşitliliği yansıtan etkinliklerin ve sanatsal ifadelerin gerçekleştiği mekanlara dönüşmektedir. Teknolojinin ilerlemesi, çevresel sürdürülebilirlik gereksinimleri, toplumsal ve teknolojik değişimler ile “yeni nesil” mimari akımlar kamusal alanların formunu, işlevini ve içeriğini büyük ölçüde etkileyerek önümüze yeni açılım fırsatları sunmaktadır. 21. Yüzyıl için kamusal alan tanımı yeniden yapıldığında, “sunulandan edinilene” doğru yönelen, “kentlilerin erişebildiği, demokratik bir şekilde tasarlanan, ortak kullanıma açık ve tüm toplumun ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde işlevlendirilen, farklı sosyal grupların katılımına olanak tanıyan, çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapabilen ve toplumsal ilişkilerin kurulduğu içkin bir mekan[a]” evrildiği görülmektedir. Bu yeni oluşsallık içerisinde fiziki mekanların her ne kadar düşünsel değişime göre dönüşümünün görece daha yavaş olduğu düşünülse de üzerinde gerçekleşen toplumsal etkileşimleri destekleyen, topluluk duygusu oluşturan, fikir alışverişini teşvik eden ve halkın çeşitli ihtiyaçlarını karşılayan süreçler ile bu dönüşüm tanımlanabilmektedir.

Yarışmada, söz konusu değişimin ele alınması kamusal alanın betimleyicileri olarak örnekleyebileceğimiz; “form” (geometri, şekil, büyüklük, yapısal unsurlar), “işlev” (kullanım, faaliyetler, hizmetler), “içerik” (yapılar, mobilyalar, yeşil alanlar, sanatsal unsurlar, etkinlikler ve hizmetler) kavramlaşmasıyla yarışmacılardan kamusal alanda kurgulayacakları yaşamın yine yarışmacılar tarafından yapılan eleştirisine dayanarak insanların daha fazla doyum sağladığı form, işlev ve içeriğin nasıl, ne zaman ve nerede örgütleneceği, çevresi ile ilişkisini nasıl kuracağı üzerine cevaplar üretilmesi beklenmektedir.

Yarışmacıların getireceği fikir ve öneriler aşağıdaki hususlar çerçevesinde zenginleştirilebilecektir.

 • Kamusal alana yönelik tehditlerle başa çıkma yöntemleri,
 • Etkileri öngörülemeyen olaylara (Afetler, pandemi, salgınlar, terör vb.) karşı dirençli olan yeni mekan önerileri 
 • Yeni yaşam biçimleri, sosyal ve kültürel faaliyetlerine yönelik öneriler 
 • Yeni iletişim biçim ve açılımları
 • Kamusal mekanın sunduğu karşılaşma olasılıkları
 • Kamusal alanda yapay zekanın kullanımının genişlemesine bağlı olarak potansiyel tehdit ve fırsatlara yönelik çözümler
 • Kamusal alanda  kadın
 • Kamusal alanda kültür ve sanat

Yarışmacılardan projelerindeki konuya bakış açıları, önerecekleri fikirler, mekansal düzenleme ve çevresiyle olan ilişkilerine yönelik yaklaşımları, mekanı anlama ve yorumlama biçimleri kamusal alan kavramının daha fazla kişi tarafından tartışılması, üzerinde düşünülmesi ve kentsel uygulamalara yön gösterebilen nitelikte yenilikçi ve yaratıcı olması beklenmektedir.

Kamusal alan kavramını farklı açılardan ele alan çok katmanlı tanımlama pratikleri (kamusal alan / public domain, kamuoyu alanı / public sphere, kamusal mekan/public space ) ve bu kavramların birbirleriyle ilişkileri dikkate alınarak kamusal alanın çok boyutlu olarak değerlendirilmesi beklenmektedir. Bu noktada yarışmacılardan toplumun kamusal tartışma ve fikir alışverişi süreçleri, sosyal, kültürel ve siyasi pratikleri içeren ve mekansal olmayan, ilişkisel bir kamusal alan için üretilen fikirlerin kentsel kamusal alanda tasarlanarak hayata geçirecekleri yaratıcı fikir ve tasarımlar beklenmektedir. Yarışmacılar istedikleri takdirde, fikir ve önerilerini kendi belirleyecekleri fiziki bir mekan veya hipotetik bir mekanda gösterebileceklerdir.

Yarışma Katılım Koşulları

 1. Yarışmaya Katılım Koşulları
 • Yarışma, üniversite öğrencilerine açıktır. Yarışmaya bireysel veya ekip olarak katılım sağlanabilir. 
 • Katılımcılar Yüksek Öğretim Kurumuna bağlı herhangi bir üniversitede lisans veya lisansüstü öğrencisi olmalıdır.
 • Farklı disiplinlerden yüksek öğrenim öğrencileri ile karma ekipler oluşturulması teşvik edilmektedir. 
 • Yarışmacıların akademik danışmanları olabilir.
 • Yarışmaya katılacak kişilerin jüri üyeleri ve raportörler ile 1. derece yakınlığı bulunan kişiler katılamaz. 
 • Yarışmaya daha önce herhangi bir yarışma, organizasyon ve çalışmada yayımlannış/sergilenmiş çalışmalar katılamaz. Aksi bir durumun tespiti halinde proje yarışmadan çıkarılır. 
 • Yarışmaya katılan tüm öğrencilerin Öğrenci Belgesi İbraz etmeleri gereklidir.

Şartname Bedeli 

 • Şartname bedeli olan 200,00 TL (İki Yüz Türk Lirası) İlhan Tekeli Şehircilik Kültürü Vakfı Vakıfbank Türkiş Şubesi (906)  IBAN: TR 46 0001 5001 5800 7308 2156 00 no’lu hesabına 30 Eylül 2023 tarihine kadar yatırılarak dekontu isim, telefon, e-posta ve adres ile birlikte itskv.yarisma@gmail.com  e-posta adresine gönderilecektir. 
 • Dekontun açıklama kısmına “bağış” yazılması gerekmektedir.

Jüri ve Raportör

Jüri Üyeleri 

Dr. Aktan Acar (TOBB-ETÜ)

Dr. Cansu Canaran (TEDÜ)

Doç.Dr. Olgu Çalışkan (ODTÜ)

Mehmet Nazım Özer (Gazi Üniversitesi)

Dr. Emrah Söylemez (İTŞKV)

Prof.Dr. Savaş Zafer Şahin (Jüri Başkanı, Hacı Bayram Veli Üniversitesi)

Prof.Dr. Mehmet Tunçer (Çankaya Üniversitesi)

Raportör

Emine Şeyda Satılmış (Şehir Plancısı)

Ödüller

Jüri, yarışmaya katılan projelerin değerlendirilmesi sonucunda, üç adet derece seçecektir. Ödüller, yarışma sonuçlandığı tarihten itibaren, Bienal bitiminden sonraki 1 ay içerisinde İTŞKV tarafından ekip temsilcisinin belirteceği IBAN numarasına ödenecektir.

 • 1. Ödül  15.000 TL, 
 • 2. Ödül 10.000 TL, 
 • 3. Ödül 7.000 TL, 

Ayrıca, jüri tarafından belirlenen projeler Bienal kapsamında belirlenen kamusal alanlarda sergilenecektir.

Sonuçlar

Proje Sergisi, Ödül Töreni ve Kolokyumu 20 Kasım 2023 Saat 13.00-17.00 arasında Ankara Kent Konseyinde düzenlenecektir.

Projeler sergi, ödül töreni ve kolokyum sonrasında https://yarisma.ilhantekelivakfi.org.tr/?page_id=70 paylaşılacaktır.

 • 12 Sıra Nolu 21570 Rumuzlu Proje (1. ÖDÜL)
 • Ekip Temsilcisi: Fulya Selçuk (Dokuz Eylül Üniversitesi – Mimarlık Bölümü – Doktora Öğrencisi)
 • Ekip Üyeleri: Ömer Faruk Gürsül (Dokuz Eylül Üniversitesi – Mimarlık Bölümü -Lisans Öğrencisi)
 • Feriştah Turgut (Dokuz Eylül Üniversitesi – Mimarlık Bölümü – Lisans Öğrencisi)
 • Melik Serkan Eker (Dokuz Eylül Üniversitesi – Mimarlık Bölümü -Lisans Öğrencisi)
 • Ece Pınar Keskin (Dokuz Eylül Üniversitesi – Mimarlık Bölümü -Lisans Öğrencisi)
 • Tayyip Caner Ceylan (Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Bölümü -Lisans Öğrencisi)
 • Çağla Çağlar (Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Bölümü -Lisans Öğrencisi)
 • Sezer Doğrul (Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Bölümü – Lisans Öğrencisi)
 • Rabia Küçük (Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Bölümü -Lisans Öğrencisi)
 • Ege Ünlü (Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Bölümü -Lisans Öğrencisi)
 • Can Akdağ (Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Bölümü -Lisans Öğrencisi)
 • Sümeyra Özmen (Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Bölümü -Lisans Öğrencisi)
 • Emin Barış Yiğit (Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Bölümü -Lisans Öğrencisi)
 • Ferahnur Özgüzel (Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Bölümü -Lisans Öğrencisi)
 • Beyza Durgun (Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Bölümü -Lisans Öğrencisi)
 • Sultan Selin Köse (Anadolu Üniversitesi – İşletme Bölümü – Lisans Öğrencisi)
 • Akademik Danışman: Prof. Dr. Ferhat Hacıalibeyoğlu (Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Bölümü)
 • ______________________________________________________________
 • 15 Sıra Numaralı 22019 Rumuzlu Proje (2. Ödül)
 • Ekip Temsilcisi: Mehmet Kaplan (Orta Doğu Teknik Üniversitesi – Mimarlık – Yüksek Lisans Öğrencisi)
 • Ekip Üyesi: Selen İlhan (Anadolu Üniversitesi – Felsefe Bölümü – Lisans Öğrencisi)
 • _______________________________________________________________
 • 18 Sıra Numaralı 86746 Rumuzlu Proje (3. Ödül)
 • Ekip Temsilcisi: Berfin Yıldız (Orta Doğu Teknik Üniversitesi – Şehir ve Bölge Planlama Bölümü – Lisans Öğrencisi)
 • Ekip Üyeleri: Nihan Bağrıaçık (Orta Doğu Teknik Üniversitesi – Şehir ve Bölge Planlama Bölümü – Lisans Öğrencisi)
 • Mehmet Emin Sarıhan (Orta Doğu Teknik Üniversitesi – Şehir ve Bölge Planlama Bölümü – Lisans Öğrencisi)